Habo Gårds historik

De tidigaste uppgifterna angående Habo Gård kan härledas ända ner till tidigt 1400-tal och under flera århundraden ägdes Habo Gård av danska kungahuset som en i raden av egendomar längs den skånska och halländska kusten. Under 1500- och 1600-talen skänktes gården som förläning åt olika släkter och enskilda personer, bl.a. till Tycho Brahe, som dock troligen aldrig bott på gården. Egendomen har också tillhört släkten Hamilton på Barsebäcks gods, men ingick inte i fideikommisset, vilket möjliggjorde att den år 1851 avstyckades och såldes.

År 1950 inköpte Lunds stad lantbruksfastigheten Habo Gård. Anledningen var att för framtiden förse lundaborna med ett eget havsnära fritidsområde vid Öresund. I Habo Gårds ägor ingick nämligen stora delar av de under somrarna välbesökta stränderna norr om Lomma tätort.

Jordbruksdepartementet använde under 1950- och 60-talet Habo Gårds mark och ekonomibyggnader i ett Lundabaserat forskningsprojekt och tegelindustrin tog under ett antal år upp lera i ett par schakt på åkermarken. Dessa lertag som sedermera kopplades till Höjeå, vattenfylldes och blev till Habo dammar och är idag en uppskattad och artrik miljö både när det gäller fiske- och fågelliv. Habo Gård var alltså ett stort och betydande lantbruk under många hundra år och ägorna omfattades av hundratals hektar. Idag består den av Lunds kommun ägda fastigheten av cirka 16 hektar som fördelas på mangårdsbyggnad med ekonomibyggnader, park, dammar, odlings- och hagmark.