Habostiftelsen

Habostiftelsen bildades 1966 och dess ändamål är att på Habo Gård tillhandahålla lokaler och anläggningar, främst för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Stiftelsen tillkom genom en överenskommelse mellan Lunds stad och handikapprörelsen i Lund, i detta fall representerade av Lunds invalidförening (idag DHR Lund). Habostiftelsens ansvar var att sköta förvaltning och utveckling medan Lunds invalidförening ansvarade för den dagliga verksamheten. Det gemensamma målet var att på Habo Gård och i dess omgivningar skapa en rekreationsplats på landet för stadens funktionshindrade invånare.

För att den samlade handikapprörelsen skulle kunna representeras på ett bredare sätt genomfördes 2009 en permutation av stadgarna. Den innebar att HSO Lund – Handikappföreningarnas samarbetsorganisation – numera är den organisation som utser handikapprörelsens ledamöter i Habostiftelsen.

År 2009 tog Lunds kommun beslutet att genomföra en större renovering av Habo Gård, som sedan en tid varit i sämre skick, både byggnadstekniskt och från energisynpunkt. En renovering som Habostiftelsen inte hade möjlighet att ta ett motsvarande ekonomiskt ansvar för och detta ledde till en ny överenskommelse. Den innebär att Lunds kommun idag ansvarar för driften och för den huvudsakliga verksamheten medan stiftelsen bidrar med att uppföra särskilt tillgänglighetsanpassade anläggningar, som anläggandet av hårdgjorda gångar runt dammarna och att köpa in utrustning och hjälpmedel. Ett mycket uppskattat inköp är de handikapptillgängliga flottarna som sommartid används för turer längs Höje å. Habostiftelsen subventionerar även badkostnader för målgrupper i gårdens varmvattenbassäng och många andra målgruppsrelaterade sociala aktiviteter.

Sedan omorganisationen och renoveringen av Habo Gård blev klar 2010 har det totala besöksantalet ökat till drygt 25 000 personer om året och det finns stor potential för utveckling av ett ännu bredare aktivitetsutbud och ett utökat nyttjande av gården och dess omgivningar.